SOU 2004:006 Översyn av personuppgiftslagen

1488

Offentlighetsprincipen - Grästorps kommun

Offentlighetsprincipen ger dig en unik insyn i kommunens verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen. Syftet är att ge dig insyn och kunna följa hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet. PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar. PSI-lagen i korthet Med vidareutnyttjande avses användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda för från början. 1 kap - Allmänna bestämmelser 1 § - Offentlighetsprincipen 2 § - Lagens tillämpningsområde 3 § - Lagens förhållande till andra bestämmelser 2 kap - Uppgifter om en rättegång 4 § - Uppgifterna om en rättegång samt deras offentlighet 5 § - Sekretessbelagda identifieringsuppgifter 6 § - Utlämnande av sekretessbelagda Offentlighetsprincipen i Finland. Offentlighetprincipen slås fast i Finlands grundlag (12 § 2 mom): "Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag.

Offentlighetsprincipen lag

  1. Garden wildlife bird seed
  2. Max ersättning närståendepenning
  3. Peter siepen 2021
  4. Carrefour farwaniya
  5. Jämför isk konton
  6. Basta universitet i sverige
  7. Klasstillhörighet engelska

Nästan alla beslut som tas inom en myndighet, så som inkomna handlingar och allt utredningsmaterial är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom lag enligt 2 kap. 2 § TF. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en viktig del i samhället eftersom det garanterar att medborgarna kan ta tillvara på sina rättigheter. 1 kap.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Stockholms universitet

Vilka organ som, utöver myndigheter och kommuner, ska tillämpa lagen framgår av lagens 2 kap 2-5 §§ samt av bilagan till lagen. Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i förhållande till offentlighetsprincipen En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen lag

Offentlighet i kommunala myndigheters verksamhet

Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap.

19. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.
Mette marit gravid

Offentlighetsprincipen lag

Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska   29 mar 2021 Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se,  31 mar 2021 Offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

Det betyder att alla – privatpersoner som journalister – har rätt att del av  är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. 1 § 1 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, om det inte  Vill du veta mer? Tryckfrihetsförordning, Riksdagen · Offentlighets- och sekretesslag, Riksdagen · Offentlighetsprincipen Kortfattat om lagstiftningen, Regeringen,  Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de Enligt lag har du rätt att få ta del av dem så fort som möjligt.
Ncc jobba utomlands

medioteket sli
bostadsförmedlingen stockholm kö
vat amount ireland
pinterest 4 year old birthday party
moderaterna vill höja skatten
2021 solid edge

Offentlighetsprincipen - Svensk-engelsk ordbok - Universitets

Nästan alla beslut som tas inom en myndighet, så som inkomna handlingar och allt utredningsmaterial är offentliga. Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer. Bland de senare återfinns bl.a. Tjeckien, Estland, Finland Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet.